úterý 11. února 2014

Nejdelší a nejkratší válka moderní historie

Nejdelší válka
Holandsko proti Scillám aneb střet na 335 let

Konec druhé anglické občanské války se blíží. Na jejím počátku stála snaha o moc Olivera Cromwella v polovině 17. století. Royalistické síly jsou poraženy a za pomoci zbytku věrné flotily se stahují na ostrovy Scilly v roce 1650. Britští vítězní parlamentaristé je pronásledují a vyhlašují Scillám válku - společně se svými nizozemskými spojenci. Pokus o vylodění na ostrovech je zadržen palbou děl royalistických lodí a způsobila nezanedbatelné škody na nizozemských lodích.

Roku 1651 se na ostrovy vydává osobně nizozemský admirál Maarten Harpertszoon Tromp s cílem žádat náhrady škod a když je odmítnut - vydává ultimátum. Že by vše bylo naprosto normální? Posud možná ano. Nizozemec ovšem na své ultimátum zapomene a odjíždí domů. Royalisté byli o pár roků později definitivně poraženi a válka v Anglii definitivně skončila.

Kuriózní ovšem je, že až v roce 1985 scilský historik Roy Duncan se přehrabuje v archivu a objeví šokující zprávu - Scilly jsou ve válce s Holandskem a to rovných 335 let! Informuje o tom úřady a ty to řeší na diplomatické úrovni. Holandský velvyslanec na Scillách si nakonec při podpisu mírové smlouvy neodpustí poznámku:
,,Po třech stech letech mohou občané Scil konečně klidně spát. Muselo to být hrozné. Žít tak dlouhou dobu s vědomím, že holandský útok může přijít v kteroukoliv dobu."


Nejkratší válka
Anglie proti Zanzibaru 1896

Anglie proti Zanzibaru - v té době dva největší spojenci. Ovšem najednou jejich spolupráce ochladne a dokonce vypukne válka. jak k tomu došlo? V Zanzibaru zemřel starý probritský sultán a na jeho místo nastupuje jeho synovec Khalida bin Bargashe. Zatímco jeho strýc byl miláčkem britského koloniálního impéria pro jeho ochotu s ním spolupracovat a přímo se podřizovat jeho rozhodnutím, mladý nástupník je radikál - razí si vlastní cestu. Proto se Britové rozhodnou o změněn vládců a chtějí dosadit Hamuda bin Muhammeda.

K Zanzibaru míří pět britských válečných lodí, mezi nimi i HMS St. George a když zakotví, vyšlou ultimátum o sultánově demisi do 9.00 hod toho rána. Nový sultán to považuje za vtip a odmítá podepsat svou demisi, ovšem po uplynutí ultimáta začnou v 9.02 hod. dopadat granáty. Mladý kralevic se s hrůzou vyřítí z paláce a přeběhne do nedaleké budovy německého velvyslanectví a žádá o azyl. Je přesně 9.40 hod. Nejkratší válka historie skončila.


Po necelých 40 minutách ostřelování ztratili obránci paláce asi 300 mužů, zatímco Britové měli jednoho zraněného námořníka - a následky války? Válečné reparace pro Zanzibar byly vyhodnoceny takto - uhrazení munice vystřílené britskými loděmi.

neděle 9. února 2014

Fakta o údajné méněcennosti českého národa

,,Přednosti a hodnoty německého lidu jsou nám známy. Avšak také český lid zasluhuje v celku svých obratných schopností, své pracovitosti, své píle, své lásky k vlastní domácí půdě a k vlastnímu národu naší úcty. V takové době napětí může zajisté vášeň lidí, vzájemně zápolících v nejpřednějších zákopech národních pozic, zatemnit smysl pro spravedlnost a tím i vést k mylnému celkovému posuzování. 

To je příznačnou známkou v každé válce. Avšak ve velkých epochách soužití plného porozumění byly oba národy za jedno, že si vzájemně mohou činit posvátný nárok na úctu a respektování svého národního života. Já sám jsem také v těchto letech boje nevystupoval vůči českému národu nikdy jinak, nežli jako ochránce nejen jednostranného národního a říšského zájmu, nýbrž také jako muž, jež má český národ v úctě."
Adolf Hitler 28.04.1939, Berlín


Opravdu jste jeden z těch, co si myslí, že Bílá hora byla prohra Čechů proti Němcům? Opravdu si myslíte, že jsme byli označeni v říšském rasovém výzkumném odboru jako méněcenní podlidé? 


Šest základních evropských ras dle dřívějších příruček:
1) Seveřané (Nordický) 2) Vestlínský (Porýní) 3) Velsfalsko - Falský
4) Dinárská (Balkán) 5) Baltský typ (Východoevropský) 6) Alpínský

Rozdělení ras:
1) Ve Skandinávii to je severní (nordická) rasová skupina (vysoká atletická postava, mírně oválná tvář, světlé vlasy a oči, úzký rovný nos, dlouhá lebka) a částečně v severských zemí
2) Vestfálsko - porýnská (německo - belgicko - francouzské pomezí) rasová skupina (vysoká hubená postava, ze všech šesti typů nejužší obličej, tmavé vlasy a oči, úzký dlouhý nos)
3) Vestfálsko-fálská (cromagnoidní) rasová skupina (vysoká robustní postava, široký obličej, světlé vlasy a oči, středně široký nos, dlouhá lebka),
4) Dinársko - balkánská rasová skupina - Balkán (vysoká astenická postava, oválná tvář, tmavé vlasy a oči, úzký orlí nos, krátká lebka),
5) Východoevropská - baltická rasová skupina - pobaltské státy (střední podsaditá postava, okrouhlá tvář, světlé vlasy a oči, prohlý středně široký nos, krátká lebka),
6) Alpínská - střední a východní Evropa  (nízká, zavalitá, pevně stavěná postava, s krátkými a hrubými nohami, rukami a prsty. Alpínská lebka oblá a krátká). ŘÍŠSKÁ EUGENIKA A POHLED NA ČECHY
 Podrobně se problematikou české otázky zaobíral také eugenicky orientovaný sociolog a sociální antropolog Karl Valentin Müller (1896 – 1963). Blízkost českého národa k německému národu se podle Müllerova přesvědčení odrazilo jasně a znatelně i v antropologickém obraze. Müller tvrdil, že o hlubších rozdílech mezi Čechami a sousedními oblastmi říšskoněmeckého obyvatelstva (jmenovitě v Sudetské župě, ve východním Slezsku a v Dolních a Horních Rakousech) nemůže být žádná řeč. Pouze české obyvatelstvo severně a západně od Prahy bylo prý o něco tmavší ale s větším vzrůstem než v sousedících oblastech Německa. Müller v této souvislosti vyjádřil domněnku, že se v těchto případech jedná o pozůstatky pohaslého rasového obrazu Pračechů. Pokud je porovnáme se zápisky Ibrahima Ibn Jakuba, možná měl i pravdu. Pro úplnost přidávám i citaci z Müllerova elaborátu Význam německé krve v češství (Die Bedeutung des deutschen Blutes im Tschechentum):
       Když dnes provádíme srovnání mezi rasovým obrazem česky mluvící a německy mluvící části obyvatelstva Čech a Moravy včetně sudetského území, tak je obtížno stanovit hluboko zasahující rozdíly. Jak ukazují přiložené mapky, jeví se část českého jazykového území podle barvy vlasů, pokožky a očí zřejmě o něco tmavší než sudetoněmecký okraj a podobá se v tomto ohledu spíše jihobavorským a rakouským poměrům. Na druhé straně se ale veskrze ukazuje docela jasný rozdíl tělesné výšky ve prospěch české části obyvatelstva, který v tomto směru umožňuje českému národu více než sudetoněmeckým územím být bližší německému říšskému průměru. Vyšší tělesná výška je ale znakem, který v našich krajinách bezpodmínečně poukazuje na kmenové rasy německého národovství (nordicko-falská, vedle toho dinárská) a vylučuje rasy, které právě podmiňují cizorodost mnohých slovanských kmenů. Ve vnějším obrazu je tudíž dnes český národ německému národu nejbližsší ze slovanských národů. Navíc má k němu značně blíže než nějakému slovanskému národovství. Českomoravský prostor se značně nenuceně vkládá do rasových poměrů střední Evropy se svým pozvolným spádem nordické krve od severu na jih a východobaltských rasových znaků od východu na západ.

Müllerovy názory se zdají být založené na relativně nepřikrášlených vědeckých pozorováních, patrně mu šlo o strohá fakta. Na první pohled by se zdálo že na Čechy nahlíží v podstatě jako na Němce, jen hovořící slovanským jazykem. Popřípadě jako normální středoevropský mix, v lepším případě i s velkou dávkou německé krve, pokud mám použít tehdejší slovník. O to víc vyniknou Müllerovy názory, pokud je porovnáme s názory samotného Hitlera, který neměl k Čechům zrovna pěkná označení. Müller doslovně tvrdí, že v dnešním češství můžeme rozpoznat asi 50 procent německokrevní rodové krve. Jednoduchými slovy tedy lze říct, že tvrdil, že Češi mají v podstatě z poloviny čechizovanou německou krev. Ve svých dalších úvahách Müller zamítal možnost hospodářské či dokonce fyzické likvidace jinonárodní inteligence z etických a psychologických důvodů. Efekt by prý byl navíc kontraproduktivní, protože by vyvolal revoltu a střední a nižší vrstvy těchto národů by se pak staly přechodnými opatrovníky ohně národního uvědomění. Nabízela se pak cesta likvidace nežádoucí národní inteligence prostřednictvím biologického negativního výběru, který by vedl k její degradaci. Zde se v Müllerových očích jevilo jako nevýhoda, že by takovéto provedení trvalo několik generací. A hlavně – u národů s vysokým podílem zdravých, vysoce stojících, hodnotných struktur jako u Čechů by toto řešení nebylo proveditelné, protože by fakticky vedlo k vyhubení celého národa.


Rozšíření jednotlivých Haploskupin obecně vzato: 
R1a – východoevropané (slované) 
R1b – západoevropané (germáni aj.) 
I – blízký východ a částečně Evropa
 E – jižní Asie 
G – Sibiř 
N – předchůdce všech skupin z Afriky 
T – Mesopotámie a Malá Asie 
Q - Oceánie

KONEC LŽÍM?

Zajímavé je, že když krátce po vzniku našeho letopočtu přišli Germáni, tak Kelty pobili či vyhnali, totéž pak později Slované. Vždy potlačili jen vládnoucí vrstvy a začali vládnout sami. Takže dle velmi hrubého dělení jsme z 50% Keltové, z 25% Germáni a z 25% Slované.


Na závěr ještě zmíním, že Hitler měl o našem rasovém profilu jasno, jinak tomu bylo v případě Rusů, kteří měli potíž rozeznat nás ve 2. světové válce od Němců, což s sebou přineslo řadu tragických nedorozumění. Tím bych asi celý článek uzavřel. I Češi a Slováci bojující za druhé světové války na straně sovětských jednotek byli zajati, kdy je Rusové nedokázali rozeznat od Němců (stejný rysy ve tvářích, navíc měli na sobě britskou uniformu), tak šup s Germánci do zajetí. Tím bych to uzavřel a dohady a mýty byly z velké části vyvráceny holými fakty.